Regulamin

Regulamin świadczenia usług Programu Partnerskiego

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Uczestnicy Programu:
 4. Umowa:
 5. Polityka prywatności
 6. Wyjaśnianie wątpliwości
 7. Załączniki do Regulaminu
 8. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Program Partnerski - program umożliwiający Uczestnikom Programu wynajmowanie Fitatu określonych powierzchni stron internetowych przez Uczestników Programu w celu promowania Serwisów Internetowych lub usług oferowanych w ramach Serwisów Internetowych, odpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Regulamin - niniejszy regulamin;
 3. Fitatu - spółka jawna pod firmą Fitatu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 10/4, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 779-244-42-35 oraz numerem REGON 364839278;
 4. Uczestnik Programu - podmiot, który spełnia wymagania określone Regulaminem i jest uczestnikiem Programu Partnerskiego;
 5. Strona Internetowa - strona internetowa spełniająca wymagania określone Regulaminem, przy wykorzystaniu której Uczestnik Programu wykonuje Umowę;
 6. Serwis Internetowy - prowadzony przez Fitatu serwis internetowy, promowany w ramach Programu Partnerskiego przy wykorzystaniu Stron Internetowych;
 7. Baner - aktywny element Strony Internetowej służący przekierowaniu osoby przeglądającej Stronę Internetową, na której jest on umieszczony, do określonego miejsca określonego Serwisu Internetowego;
 8. Konto Uczestnika Programu - indywidualne konto danego Uczestnika Programu służące do dokonywania rozliczeń w ramach Umowy oraz kontaktowania się stron Umowy;
 9. Umowa - umowa najmu powierzchni Strony Internetowej, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Fitatu a danym Uczestnikiem Programu, o treści ustalonej Regulaminem.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady wynajmowania powierzchni Stron Internetowych w ramach Programu Partnerskiego.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie udostępniania przez Uczestnika Programu Banera na Stronie Internetowej.
 3. Fitatu zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do wszystkich lub części Serwisów Internetowych może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Fitatu wobec Uczestników Programu lub osób trzecich związanych z Uczestnikami Programu jakimikolwiek umowami jest wyłączona, jednakże Fitatu zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 4. Fitatu zastrzega, zaś Uczestnik Programu potwierdza, iż rozumie i akceptuje, że udział w Programie Partnerskim nie stanowi przyrzeczenia osiągania przez Uczestników Programu jakichkolwiek innych zysków, niż zyski przysługujące Uczestnikowi Programu na zasadach Regulaminu, nie może być również podstawą do roszczenia od Fitatu odszkodowania za jakiekolwiek korzyści utracone przez Uczestnika Programu w związku lub przy okazji udziału w Programie Partnerskim, dla podkreślenia czego Uczestnik Programu zrzeka się wszelkich takich roszczeń wobec Fitatu.
 5. Fitatu zastrzega, zaś Uczestnik Programu potwierdza, iż rozumie i akceptuje, iż Fitatu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika Programu za roszczenia osób trzecich wobec Uczestnika Programu, których podstawa związana będzie w jakikolwiek sposób z Serwisami Internetowymi, dla podkreślenia czego Uczestnik Programu zrzeka się wszelkich takich roszczeń wobec Fitatu.

3. Uczestnicy Programu

 • Warunki formalne.
  1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie:
   • osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, posiadająca aktualne w okresie obowiązywania Umowy miejsce zamieszkania w Polsce,
   • osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z aktualną w okresie obowiązywania Umowy siedzibą w Polsce.
  2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie podmiot posiadający aktywne Konto Uczestnika Programu.
 • Konto Uczestnika Programu.
  1. Konto Uczestnika Programu może posiadać wyłącznie Uczestnik Programu, który:
   • zaakceptował bezwarunkowo Regulamin,
   • posiada prawo dysponowania na cele Programu Partnerskiego co najmniej jedną Stroną Internetową spełniającą wymagania ustalone w Regulaminie,
   • pomyślnie przeszedł procedurę rejestracji Konta Uczestnika Programu.
  2. Do pomyślnego przejścia procedury rejestracji Konta Uczestnika Programu niezbędne jest w szczególności podanie Fitatu wymaganych do tego celu danych, zdefiniowanie niepowtarzalnej nazwy użytkownika danego Konta Uczestnika Programu i hasła dostępu do niego oraz wskazanie adresu aktywnego konta poczty elektronicznej, którego Uczestnik Programu używa do korespondencji w sprawach związanych z Programem Partnerskim.
  3. Zarejestrowanie Konta Uczestnika Programu stanowi ofertę Uczestnika Programu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu przez Fitatu Konta Uczestnika Programu na zasadach określonych Regulaminem.
  4. Fitatu związana jest ofertą Uczestnika Programu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia pomyślnego zakończenia procedury rejestracji Konta Uczestnika Programu. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną, o której mowa w pkt 2 powyżej, wymagane jest potwierdzenie przez Fitatu w tym terminie przyjęcia oferty Uczestnika Programu. W tym celu Fitatu prześle Uczestnikowi Programu stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Uczestnika Programu do korespondencji w sprawach związanych z Programem Partnerskim. Fitatu zastrzega, iż dla prawidłowej aktywacji Konta Uczestnika Programu konieczna może być dodatkowa aktywność Uczestnika Programu, której zakres opisany będzie w wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Dla uniknięcie wątpliwości przyjmuje się, iż przedmiotowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże jej strony od chwili wysłania przez Fitatu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Przyjęcie oferty jest suwerenną decyzją Fitatu, która może uzależnić ją od uzyskania dodatkowych informacji, których zakres w sposób uzasadniony związany jest z przedmiotową umową o świadczenie usług drogę elektroniczną lub z Umową. Nie przyjęcie przez Fitatu oferty Uczestnika Programu nie wymaga uzasadnienia. Fitatu zastrzega, iż możliwość korzystania przez Uczestnika Programu z Konta Uczestnika Programu, przed przyjęciem przez Fitatu oferty zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie stanowi milczącego przyjęcia tej oferty, albowiem wynika to jedynie z uwarunkowań technicznych świadczonej usługi.
  5. Fitatu zastrzega, iż jeden Uczestnik Programu może posiadać wyłącznie jedno Konto Uczestnika, jednakże jeden Uczestnika Programu może posiadać dwa odrębne Konta Uczestnika Programu w przypadku, gdy zawiera część Umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zaś części Umów nie zawiera w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  6. Uczestnik Programu może korzystać z Konta Uczestnika Programu nieodpłatnie, albowiem Konto Uczestnika Programu jest narzędziem niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności, choć nie wyłącznie, służy do ustalania wysokości wynagrodzenia przysługującego Uczestnikowi Programu z tytułu wykonywania Umowy.
  7. Do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu przez Fitatu Konta Uczestnika Programu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące wypowiedzenia Umowy.
 • Ogólne warunki korzystania z Konta Uczestnika Programu.
  1. Uczestnik Programu zobowiązany jest podać Fitatu wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Fitatu ocenia spełnianie przez Uczestnika Programu określonych Regulaminem warunków niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną lub do zawarcia Umowy, oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
  2. Uczestnik Programu zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego Konta Uczestnika Programu, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
  3. Dla korzystania z Konta Uczestnika Programu konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
   • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
   • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
   • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, z siecią Internet;
   • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows 95 lub nowszej;
   • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
   • włączona w przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt e) powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  4. Fitatu informuje, iż korzystanie z Konta Uczestnika Programu możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego następuje korzystanie z Konta Uczestnika Programu, innych niż wskazany w ust. 1 pkt d) powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt e) powyżej przeglądarek internetowych, jednakże Fitatu zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisów Internetowych Fitatu, za co odpowiedzialność Fitatu jest wyłączona.

4. Umowa

 • Zawarcie i zmiana Umowy.
  1. Uczestnik Programu na podstawie Umowy wynajmuje Fitatu określoną powierzchnię Strony Internetowej, odpłatnie, na warunkach określonych Regulaminem.
  2. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili spełnienia przez Uczestnika Programu ostatniej z następujących przesłanek:
   • zarejestrowanie za pomocą Konta Uczestnika Programu danej Strony Internetowej,
   • umieszczenie co najmniej jednego Banera zgodnie z Regulaminem na danej Stronie Internetowej,
  3. Banery mogą prowadzić osoby przeglądające daną Stronę Internetową do Serwisu Vitalia.pl
  4. Uczestnik Programu może umieścić na każdej Stronie Internetowej Baner przekierowujący osoby przeglądającej daną Stronę Internetową do jednego Serwisu Internetowego.
  5. Uczestnik Programu upoważniony jest samodzielnie do zmiany Umowy w zakresie stanowiącym katalog Stron Internetowych, przy wykorzystaniu których Uczestnik Programu wykonuje Umowę.
  6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnej woli Fitatu i Uczestnika Programu, chyba że co innego wyraźnie wynika z Regulaminu.
 • Wykonywanie Umowy.
  1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do należytego wykonywania Umowy, w szczególności, choć nie wyłącznie, zobowiązuje się, iż każda ze Stron Internetowych spełniała będzie nieprzerwanie w całym okresie obowiązywania Umowy kryteria, o których mowa w pkt 4 poniżej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Fitatu o wszelkich zmianach dotyczących Jego osoby mogących mieć wpływ na wykonywanie lub ważność Umowy.
  2. Uczestnik Programu może wykonywać Umowę, jednakże z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wyłącznie przy wykorzystaniu Stron Internetowych umieszczonych w domenie, której bezpośrednim dysponentem jest Uczestnik Programu, co oznacza, iż Uczestnik Programu jest stroną umowy o rejestrację i utrzymanie takiej domeny zawartej z uprawnionym rejestratorem domen internetowych.
  3. Na uprzedni wniosek Uczestnika Programu możliwe jest wykonywanie Umowy przy wykorzystaniu Stron Internetowych umieszczonych w domenach znajdujących się w formalnej lub faktycznej dyspozycji osób trzecich, z tym zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Fitatu może uzależnić zawarcie Umowy od uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub potwierdzających je dowodów, a tym także stosownego oświadczenia takiej osoby trzeciej.
  4. Strona Internetowa musi spełniać stale w okresie obowiązywania Umowy następujące kryteria:
   • musi być sprawna i aktualizowana w sposób pozwalający uznać ją za aktywnie wykorzystywaną przez Uczestnika Programu,
   • musi cechować się należytą funkcjonalnością i estetyką oraz posiadać znamiona kompletnej kompozycji twórczej,
   • musi mieć dającą się określić tematykę, jednakże nie może zawierać, choćby nawet ukrytych, treści lub materiałów o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, treści erotycznych lub pornograficznych, treści obraźliwych, oszczerczych, wulgarnych lub obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, rasistowskich lub ksenofobicznych, nawołujących do waśni na tle etnicznym lub religijnym a także nawołujących lub umożliwiających naruszanie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej,
   • nie może zawierać oprogramowania, którego celem jest szkodzenie jej użytkownikowi lub wykradanie danych osób korzystających ze Strony Internetowej,
   • musi być stale ogólnodostępna za pośrednictwem sieci Internet.
  5. Fitatu zastrzega, iż spełnianie poszczególnych kryteriów, o których mowa w pkt 4 powyżej, podlega swobodnej ocenie Fitatu, która może dokonywać w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy, do wykonywania której dana Strona Internetowa jest wykorzystywana przez Uczestnika Programu.
  6. Warunki dotyczące umieszczania Banerów na Stronach Internetowych opisane zostały w Załączniky do Regulaminu dotyczącego Serwisu Internetowego.
 • Wynagrodzenie Uczestnika Programu.
  1. Uczestnikowi Programu przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy, obliczane na zasadach i w wysokości określonych w Załączniku do Regulaminu dotyczącym odpowiedniego Serwisu Internetowego.
  2. Każdorazowo w przypadku, gdy w danym momencie saldo środków zgromadzonych na danym Koncie Uczestnika Programu wyniesie co najmniej kwotę netto 100,00 (sto 00/100) złotych, Uczestnik Programu może zażądać wypłaty wynagrodzenia należnego temu Uczestnikowi Programu z tytułu wykonywania Umowy sporządzając i doręczając Fitatu odpowiedni dokument rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 4 poniżej.
  3. Wypłata wynagrodzenia Uczestnika Programu może nastąpić wyłącznie w oparciu o dokument rozliczeniowy sporządzony przez Uczestnika Programu i dostarczony pocztą do Fitatu, nie później jednak niż do 7 (siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dane wynagrodzenie zostało naliczone przez Uczestnika Programu, którym to dokumentem jest odpowiednio:
   • faktura VAT – w przypadku, gdy Uczestnik Programu jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
   • rachunek - w przypadku, gdy Uczestnik Programu nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
  4. Dokument rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 4 powyżej, bez względu na jego rodzaj, może opiewać wyłącznie na kwotę nierozliczonych dotychczas środków zgromadzonych w chwili sporządzania danego dokumentu rozliczeniowego na danym Koncie Uczestnika Programu, jednakże na kwotę nie niższą niż kwota netto 100,00 (sto 00/100) złotych.
  5. Dokument rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 4 powyżej, bez względu na jego rodzaj, każdorazowo winien dodatkowo zawierać:
   • wskazanie niepowtarzalnej nazwy użytkownika oznaczającej dane Konto Uczestnika Programu,
   • wskazanie Serwisu Internetowego lub Serwisów Internetowych, do których prowadzą Banery, a których dotyczy dane rozliczenie, określoną według następującego schematu: "Czynsz najmu powierzchni pod reklamę kierującą do Vitalia.pl)".
  6. Wynagrodzenie Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy płatne jest z dołu, przelewem bankowym na dobro rachunku bankowego wskazanego w treści realizowanego dokumentu rozliczeniowego, o którym mowa odpowiednio w pkt 4 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonego przedmiotowego dokumentu rozliczeniowego.
  7. Fitatu zastrzega, iż realizacja do wypłaty poszczególnych dokumentów rozliczeniowych sporządzanych przez Uczestnika Programu uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji przez Fitatu naliczonych należności Uczestnika Programu, na które dany dokument rozliczeniowy opiewa. W przypadku podejrzenia uchybienia przez Uczestnika Programu postanowieniom Umowy, Fitatu wezwie Uczestnika Programu do złożenia stosowanych wyjaśnień, zaś w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień Umowy, Fitatu może potrącić przysługującą jej karę umowną lub stosowne odszkodowanie z należnym Uczestnikowi Programu wynagrodzeniem z tytułu wykonywania Umowy.
  8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy, Fitatu i Uczestnik Programu zgodnie przyjmują dzień skutecznego wykonania dyspozycji zasilenia rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 7 powyżej.
  9. Uczestnik Programu, po prawidłowej aktywacji Konta Uczestnika, zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
   • w przypadku, gdy Uczestnik Programu prowadzi działalność gospodarczą:
    1. odpowiednio kopię odpisu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego,
    2. kopię decyzji o nadaniu Uczestnikowi Programu Numeru Identyfikacji Podatkowej,
    3. w przypadku, gdy Uczestnik Programu jest podatnikiem VAT czynnym -potwierdzenie zarejestrowania Uczestnikowi Programu jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT), zaś w innym przypadku oświadczenie, iż Uczestnik Programu nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) czynnym;
   • w przypadku, gdy Uczestnik Programu nie prowadzi działalności gospodarczej:
    1. oświadczenie, że Uczestnik Programu nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
    2. w przypadku, gdy Uczestnik Programu jest podatnikiem VAT czynnym -potwierdzenie zarejestrowania Uczestnikowi Programu jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT), zaś w innym przypadku oświadczenie, iż Uczestnik Programu nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) czynnym.
  10. Uczestnik Programu zobowiązany jest podać Fitatu wyłącznie prawdziwe dane, o których mowa w pkt 10 powyżej, oraz do niezwłocznego dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
  11. Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że rozumie, iż zobowiązany jest we własnym zakresie do należytego wypełniania stosownych obowiązków podatkowych wynikających z faktu osiągania określonych przychodów z tytułu wykonywania Umowy.
 • Wypowiedzenie Umowy.
  1. Uczestnik Programu i Fitatu, każdy w swoim imieniu, mogą rozwiązać Umowę bez względu na przyczynę, jednakże z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. Uczestnikowi Programu przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy wyłącznie za okres do dnia rozwiązania Umowy chyba, że z danego Załącznika do Regulaminu wyraźnie wynika co innego.
  3. Na zasadach określonych w pkt 1 powyżej Fitatu może rozwiązać Umowę jedynie w części dotyczącej poszczególnych Stron Internetowych, przy wykorzystaniu których Uczestnik Programu wykonuje Umowę.
  4. Fitatu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w przypadku, gdy:
   • Uczestnik Programu wskazał nieprawdziwe lub niepełne dane albo nie aktualizuje danych, na podstawie których Fitatu ocenia spełnianie przez Uczestnika Programu określonych Regulaminem warunków lub wymagań lub ocenia prawidłowość sporządzonych przez Uczestnika Programu dokumentów rozliczeniowych opiewających na wynagrodzenie Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy,
   • Uczestnik Programu narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, choć nie wyłącznie, nie zapewnia spełniania przez Strony Internetowe, przy wykorzystaniu których wykonuje Umowę, kryteriów określonych Regulaminem,
   • Uczestnik Programu dokonuje lub umożliwia działania mające na celu nieuzasadnione lub sprzeczne z celem, dla którego Fitatu zawarła Umowę, zawyżenie wynagrodzenia Uczestnika Programu tytułu wykonywania Umowy,
   • bezprawnego zachowania Uczestnika Programu, o którym informacja może nadwyrężyć reputację Fitatu jako kontrahenta Uczestnika Programu.
  5. Wypowiedzenie Umowy stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta Uczestnika Programu.
  6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta Uczestnika Programu, stanowi jednocześnie wypowiedzenie Umowy.
  7. W przypadku, gdy Fitatu rozwiąże Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, Uczestnik Programu zapłaci Fitatu karę umowną w wysokości stanowiącej wynagrodzenie Uczestnika Programu z tytułu wykonywania Umowy w okresie obejmującym czas od ostatnio sporządzonego dokumentu rozliczeniowego do dnia rozwiązania Umowy. W takim przypadku Fitatu przysługuje także odszkodowanie przenoszące wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  8. Uczestnik Programu obowiązany jest niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni, usunąć z każdej ze Stron Internetowych zamieszczone tam Banery oraz wszelkie publikacje lub znaki mogące sugerować, iż Uczestnik Programu nadal pozostaje uczestnikiem Programu Partnerskiego.
  9. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik Programu oświadcza, iż rozumie i akceptuje, że wypowiedzenie Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta Uczestnika Programu, nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Fitatu o odszkodowanie, dla podkreślenia czego Uczestnik Programu zrzeka się wszelkich takich roszczeń wobec Fitatu.

5. Polityka prywatności

 1. Fitatu zastrzega sobie prawo do wyłącznego i dowolnego kreowania wizerunku treści i przeznaczenia Serwisów Internetowych.
 2. Fitatu oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Uczestników Programu stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 3. Fitatu informuje, iż możliwe jest korzystanie z Konta Uczestnika Programu przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Uczestnika Programu).
 4. Fitatu oświadcza, iż w przypadku, gdy przetwarza dane osobowe Uczestnika Programu czyni to na podstawie upoważnienia ustawowego.
 5. Fitatu informuje, Uczestnik Programu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do poprawiania ich.
 6. Fitatu informuje, iż jest administratorem danych osobowych Uczestnika Programu
 7. Fitatu oświadcza, co Uczestnik Programu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż należytego wykonywania Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta Uczestnika Programu, niezbędne jest wskazanie Fitatu adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Uczestnika Programu do korespondencji w sprawach związanych z Programem Partnerskim.
 8. Fitatu informuje, iż dla prawidłowego funkcjonowania Konta Uczestnika Programu niezbędne jest stosowanie w mechanizmach Stron Internetowych, przy wykorzystaniu których Uczestnik Programu wykonuje Umowę oraz mechanizmach Serwisów Internetowych, technologii plików "cookie" służącej pozyskaniu informacji niezbędnych do naliczenia wynagrodzenia Uczestnika Programu z tytułu Umowy.

6. Wyjaśnianie wątpliwości

 1. Wszelkie wątpliwości Uczestnika Programu, powstałe w związku lub na tle Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta Uczestnika Programu, winny być zgłaszane Fitatu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: pp@symetria.pl.
 2. Uczestnik Programu winien zgłaszać Fitatu wątpliwości, o których mowa w pkt 1 powyżej, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dane zgłoszenie.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, winno zawierać dane identyfikujące Uczestnika Programu, w tym także niepowtarzalną nazwę użytkownika Konta uczestnika Programu, z którym związane jest przedmiotowe zgłoszenie, a także zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem wątpliwości Uczestnika Programu z tym zdarzeniem związanych.
 4. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia zostanie ono rozpatrzone przez Fitatu, a Uczestnik Programu poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Uczestnika Programu adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Uczestnika Programu do korespondencji w sprawach związanych z Programem Partnerskim, o zajętym przez Fitatu stanowisku.

7. Załączniki do Regulaminu

 1. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 2. Zagadnienia związane z Serwisem Internetowym:

8. Postanowienia końcowe

 1. Fitatu zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania w dowolnym terminie dowolnych zmian w Regulaminie, w tym także zmian części lub wszystkich Załączników do Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania ich przez Fitatu na stronach internetowych Programu Partnerskiego, przy czym Fitatu każdorazowo dodatkowo poinformuje o tym Uczestnika Programu logującego się do Konta Uczestnika Programu poprzez wyświetlenie stosownej informacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku lub na tle Umowy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie Uczestnikowi Programu możliwości korzystania z Konta Uczestnika Programu, rozstrzygane będą w razie takiej konieczności przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Poznań, 13.03.2019

Załącznik nr 1: Wysokość prowizji w Serwisie Internetowym Vitalia.pl.

Zarejestruj się i zarabiaj